มองเห็นอนัตตา ตามความเป็นจริง

มองเห็นอนัตตา ตามความเป็นจริง

334
0
แบ่งปัน

**** “มองเห็นอนัตตา ตามความเป็นจริง” ****

ลูกศิษย์>>> ธรรมกะ บุญญพลัง เรียนพอจ.

มีสหายธรรมกระผมเล่าว่า ท่านเห็นอนัตตาที่ละเอียดลุ่มลึก
ขณะอ่านโศลกธรรมพระพุทธเจ้าทั้ง๗พระองค์
(ในหนังสือศิษย์โง่ไปเรียนเซ็น)

มีแสงเรื่อเรืองพวยพุ่งออกที่หัวของท่าน
แล้วขันธ์๕แตก(ระเบิด)ลุกลามไปทั่วทั้งจักรวาล
จนไม่มีแม้เศษฝุ่นผง

เขาดื่มรสแห่งอฤตธรรมนั้นอย่างบรมสุข และเป็นการเข้าถึงความเป็นอมต(ความไม่ตาย)

ท่านเล่าต่อว่าผู้ที่บรรลุธรรมต้องผ่านการระเบิดของธรรมธาตุในตัวเราเท่านั้น(ปรมณูธาตุ)

กระผมเลยถามท่านว่าท่านจบกิจแล้วรึครับ..เป็นพระอรหันต์…

ท่านยิ้มๆแล้วตอบว่าเราเป็นอะไรไม่ได้ทั้งนั้นเป็นแค่คนโง่คนนึ่ง

เรื่องที่กระผมเล่ามาพอจ.ธรรมกะเห็นว่ายังไงครับ?

มีด้วยหรือปรมณูธาตุระเบิด..

กระผมรอฟังข้ออรรถข้อธรรมจากพระอาจารย์นะครับ..

พระอาจารย์>>> ลำน้ำ สายใหม่

การเห็นอนัตตานี่ เป็นความเห็นประจักษ์แจ้งแห่งวิปัสนาญาน คือพิจารณาจนเกิดความเข้าใจ

เรียกง่ายๆว่า เข้าใจถึงผลแห่งอัตตา ว่ามันเป็นสมมุติ

ปัจจวัคคีย์ทั้งห้า ก็บรรลุธรรมแห่งอนัตตา บรรลุต่อหน้าพระพักต์

ก็ไม่เห็นมีใครกล่าวนี่ ว่าขันธ์ห้าจะต้องระเบิดลุกลามไปทั่วจักรวาล

อาการเช่นนี้ เป็นอาการปรุงแต่งแห่งจิต มันมีได้เช่นกัน เพียงแต่ไม่ได้หมายความว่า มองเห็นอนัตตา

การมองเห็นอนัตตา เป็นการเข้าใจตรงตามความเป็นจริงในอัตตาที่มี

อย่างเช่นการมองเห็นคนที่เป็นเจ้าของตัวตน

ผมเป็นคน เล็บเป็นคน หรือฟันเป็นคนฯ

สิ่งที่เห็นนั้น เรียกอัตตา

อัตตานั้นใช้เรียกสิ่งที่สมมุติขึ้นมาเห็นและไม่เห็น

เราเห็นต้นไม้ รากเป็นต้นไม้หรือ ดอก เปลือก กระพี้ แก่น แต่ละอย่างเป็นต้นไม้หรือ

นี่..ที่เราเห็นนั้น เกิดจากการรวมของหลายต่อหลายส่วนมารวมตัวกัน

การรวมตัวกันด้วยเหตุและปัจจัยนี้ เราเรียกว่าต้นไม้

นี่..ต้นไม้เป็นอัตตา มันเป็นชื่อเป็นสิ่งสมมุติที่เราใช้เรียก

เราเรียกว่าคน หรืออะไรต่ออะไรที่เราเรียกชื่อ ให้ความหมาย

สิ่งที่เราเห็นและให้นิยามนี้ มันเป็นสมมุติชื่อ มันไม่มีชื่อมาก่อน

ที่มีเกิดจากเหตุและปัจจัยหลายอย่างมารวมกัน

ที่เรียกและเห็นนั้น มันเป็นสมมุติ

สมมุตินี้นี่แหละ เรียกว่าอัตตา ต้นไม้ก็คือสิ่งสมมุติที่เป็นอัตตา

จริงๆแล้วคนและต้นไม้ มันไม่มี

ที่มีเพราะอายตนะมี ผัสสะมี ความรู้สึกมี ความเห็นมี ความยึดว่ามี มี

แหล่งเกิดมี และความปรากฏแห่งรูปมี สิ่งเหล่านี้จึงมี

สิ่งที่มีนี่ เรียกอัตตา อัตตาเกิดจากสมมุติทาง ฟิสิกส์ ชีวะ จิต กรรม และธรรมดาแห่งเหตุปัจจัย

นี่..คือการเห็นอนัตตา อนัตตาเราเห็นด้วยปัญญาที่สาวผลแห่งอัตตาจนถึงที่สุด ว่าที่มี มันมีมาจากอะไร

เมื่อสาวลึกลงไป สิ่งที่มี เราจะประจักษ์แก่ใจ ว่าทั้งหลายมันคือสมมุติ

สมมุตินี้คืออวิชา ที่วิญญานสร้างปรุงนิยามขึ้นมา สมมุติให้มี

อย่างต้นไม้ ใบ เปลือก กระพี้ แก่น ก้าน เป็นต้นไม้หรือ

ย่อมไม่เรียกว่าต้นไม้ แต่ที่เรียกว่าต้นไม้ มันคือสมมุติให้เกิดเป็นสัญญาว่า อย่างนี้ๆเรียกว่าต้นไม้

ต้นไม้จริงๆจึงไม่มี ที่มีเกิดจากเหตุปัจจัยมารวมกัน

ความไม่มีของต้นไม้นี้ เป็นอนัตตา

และเมื่อสาวลึกลงไปลึกลงๆๆๆ กิ่ง ก้าน ใบ กระพี้ แก่น อะไรก็ไม่มีอีก

ที่มีเป็นอัตตาสมมุติใช้เรียกชื่อ

นี่..ผู้เห็นอนัตตา จะมีความเห็นและอธิบายได้โดยแยบคายลงไปอย่างนี้

ไม่ใช่กายระเบิด แล้วจึงเป็นการเห็น อนัตตา ..

พระธรรมเทศนาโดย พระอาจารย์ธรรมกะ บุญญพลัง
วันที่ 12 ธันวาคม 2560