ธรรมชาติแห่งนิยาม ทั้งห้า…..

ธรรมชาติแห่งนิยาม ทั้งห้า…..

939
0
แบ่งปัน
หวัดดียามเช้า กับทุกท่านจ้า ขอความสุขความสวัสดีมีชัย พึงบังเกิดกับทุกท่าน ที่ได้ มีสัญญาต่อธรรมร่วมกัน
ธรรมชาติแห่งนิยาม ทั้งห้า.....
การได้รับรู้ต่อกัน แม้น้อย แม้นิด เราต่างก็เคยทำบุญร่วมกันมาแล้วทั้งสิ้น
หากชาตินี้ ข้ารู้ธรรมได้ และสามารถมองเห็นธรรม พวกเราที่ได้อ่านธรรม ก็เสมือนเป็นผลไม้ในฤดูเดียวกัน เหมือนไข่ ในคลอกเดียวกัน ยังไงมันก็สุก ก็ออกจากกระเปาะไข่ ไม่นานห่างกัน ขอท่าน…จงภูมิใจ

เรื่องวิบากนี้ มันเป็นธรรมชาติ ของผลแห่งกรรม กรรมก็เป็นธรรมชาติ ที่ให้ผลอันหลากหลาย ตามรู้ยาก เป็นหนึ่งในห้าแห่งธรรมชาติ ที่เป็นนิยาม

>> ธรรมชาติตัวแรก คือ อุตุนิยาม เป็นธรรมชาติแห่งฟิสิกส์ รวมทุกเรื่อง ในจักรวาลนี้ เกี่ยวกับพลังงาน ความร้อนเย็น แสงสว่าง อากาศ

และอะไรอันหลากหลาย ที่ไม่มีวิญญาณครอง และมีวิญญาณครอง เราสามารถพิสูจน์ หาเหตุหาผลแบบเปลือกๆ พอเข้าใจได้ ไปจนถึงยากที่จะเข้าใจ

>> ธรรมชาติตัวที่สอง คือ พีชนิยาม เป็นธรรมชาติของสิ่งมีชีวิต ต้นไม้ สัตว์ บุคคล สิ่งของ ที่มีการเจริญเติบโตได้ ขยายพันธุ์ได้ เรียนรู้ได้ เห็นได้ พิสูจน์ด้วยอายตนะได้

ไล่ตั้งแต่ เซลล์ที่มีชีวิตไปจนเป็นสิ่งใหญ่ๆ ระดับมหาภาค เรื่องดีเอ็นเอ พันธุ์กรรม การเจริญเติบโต เกษตร พืชพันธุ์ อันหลากหลายน้อยใหญ่ นี่เป็นธรรมชาติแห่ง พีชนิยาม

>> ธรรมชาติตัวที่สาม คือ จิตนิยาม เป็นธรรมชาติแห่งการปรุงแต่ง อาศัยเหตุปัจจัยกันเกิด ไร้ตัวตนที่สัตว์ บุคลคลจะจับต้อง

มองเห็น ดมกลิ่น ลิ้มรส ได้ยิน สัมผัสด้วยกาย เป็นธรรมชาติอันหลากหลาย ที่เข้าถึงได้ยาก และหาอะไรมายืนยัน ไม่ได้

จึงเป็นเรื่องเร้นลับ และเข้าใจเฉพาะผู้มีปัญญาแห่งมวลมนุษย์ชาติ แค่กลุ่มพุทธะ เพียงกลุ่มเดียว ที่เดินตามๆ กันมา จนเห็นซึ่งการ ประจักษ์จิต

>> ธรรมชาติตัวที่สี่ คือกรรมนิยาม เป็นธรรมชาติ แห่งการอาศัยการกระทบ ผัสสะ ทั้งที่มีเจตนา และไม่เจตนาแห่งการปรุงแต่ง และไม่ปรุงแต่งเป็นเหตุ

กรรมนิยามนี้ เป็นหลักเหตุหลักผล เมื่อมีเหตุ ผลอันเป็นวิบากก็พึงเกิด และวิบากนี้ ก็เป็นเหตุให้เกิดผล สืบๆ กันต่อไปอีก

ในกฏ อิทัปปัตจยตา ธรรมชาติแห่งกรรมนี้กว้าง ตามรู้ยาก มันมีกาลและช่องว่างให้วิบากเกิดอยู่เสมอ เป็นธรรมชาติที่เป็นหลักแห่งกฏอริยสัจ ทุกนิยาม มารวมลงที่กรรมนิยาม

>> ธรรมชาติตัวที่ห้า ธรรมนิยาม เป็นธรรมชาติที่อาศัยเหตุและปัจจัย เป็นเครื่องกำเนิด การเกิด มันเป็นธรรมดาด้วยเหตุปัจจั

ทุกธรรมชาติ มันเป็นธรรมดาของมันอย่างนั้นเอง ไม่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดอะไร มาบังคับบัญชา หรือดลบันดาล

ไม่ว่าจะเป็น ธรรมชาติแห่ง ฟิสิกส์ ชีวะ จิต กรรม ต่างมีเหตุปัจจัยเป็นเครื่องเกิด เป็นแหล่งกำเนิดแห่งนิยามทั้งหลาย

นี่..มันเป็นธรรมดาของธรรมชาติของมันอย่างนั้น ธรรมชาติทั้งห้าตัว พระพุทธองค์ ทรงชี้แนะ แนวทางให้สามตัว ที่มนุษย์เข้าไม่ถึง รู้ยาก ตามยาก นั่นก็คือ..

จิตนิยาม

กรรมนิยาม

ธรรมนิยาม

ส่วนอุตุนิยาม หรือฟิสิกส์ พีชนิยาม หรือชีวภาพ เป็นเรื่องที่มนุษย์ อาศัยเป็นกลไกในการเลี้ยงชีพ และทดสอบรู้เห็นได้อยู่แล้ว

และที่สำคัญ มันเป็นธรรมชาติที่ดำเนินมาทางก่อ ไม่ได้ดำเนินมาทางดับ แห่งใจที่ยังไม่ถอดถอนหรือมีปัญญา ตรึกตรองได้ ท่านจึงไม่ได้ชี้แนะให้

แต่ก็รวมไว้ ในนิยามทั้งห้า

พอดีคนงานนั่งเรือ มาถึงแล้ว เช้านี้ ขอพักสวัสดีก่อน ต้องไปชดใช้แผ่นดินอีกด้านหนึ่งอีก นอกจากการชดใช้เผยแผ่ทางปัญญาให้แก่กัน

หากนึกได้โอกาสหน้า จะมาขยายนิยามต่างๆ  ให้ฟัง หวัดดีสำหรับเช้าอันสดใสและธรรมสดๆ อันจรรโลงใจ…..หวัดดีครับ

พระธรรมเทศนา จากบทธรรม เรื่อง ได้ดี…ต้องฝ่าความตาย ท่อนที่เจ็ด..!! ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2557 โดย พระอาจารย์ธรรมกะ บุญญพลัง