บทขอขมากรรม

บทขอขมากรรม

2322
0
แบ่งปัน

*** “บทขอขมากรรม” ***

นะโม ตัสสะ ภควโต อรหโต สัมมา สัมพุทธ ธัสสะ
นะโม ตัสสะ ภควโต อรหโต สัมมา สัมพุทธ ธัสสะ
นะโม ตัสสะ ภควโต อรหโต สัมมา สัมพุทธ ธัสสะ

พุทธัง สรนัง คัจฉามิ
ธัมมัง สรนัง คัจฉามิ
สังฆัง สรนัง คัจฉามิ

ทุติยัมปิ พุทธัง สรนัง คัจฉามิ
ทุติยัมปิ ธัมมัง สรนัง คัจฉามิ
ทุติยัมปิ สังฆัง สรนัง คัจฉามิ

ตติยัมปิ พุทธัง สรนัง คัจฉามิ
ตติยัมปิ ธัมมัง สรนัง คัจฉามิ
ตติยัมปิ สังฆัง สรนัง คัจฉามิ

สัพพัง อะปะราธัง ขะมะถะเม ภันเตอุกาสะ ทะวารัตตะเยนะ กะตัง
สัพพัง อะปะราธัง ขะมะถะเม ภันเตอุกาสะ ขะมามะ ภันเต

หากข้าพพระพุทธเจ้า ได้ประมาทพลาดพลั้งล่วงเกินต่อคุณพระรัตนไตร อันมี พระพุทธเจ้า ทุกๆ พระองค์ พระปัจเจกพระพุทธเจ้าทุกๆ พระองค์ พระธรรม และพระอริยสงฆ์ ตลอดจน ครูบาอาจารย์ ทั้งหลายทั้งปวง สืบๆ ต่อๆ กันมา

ด้วยกายก็ดี ด้วยวาจาก็ดี ด้วยใจก็ดี รู้เท่าถึงการก็ดี รู้เท่าไม่ถึงการก็ดี เจตนาก็ดี ไม่เจตนาก็ดี สมควรก็ดี ไม่สมควรก็ดี ต่อหน้าก็ดี ลับหลังก็ดี ขอองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆ พระองค์ พระปัจเจกพระพุทธเจ้าทุกๆ พระองค์ พระธรรม และพระอริยสงฆ์ ตลอดจน ครูบาอาจารย์ทั้งหลายทั้งปวงสืบๆ ต่อๆ กันมา

อีกทั้งพระแม่ธรณี พระแม่คงคา พระแม่โพสพ แม่พระพาย แม่พระเพลิง เทพไท้เทวดา ทั่วสากลโลกภิภพ เทพไท้เทวดา ที่ปกปักและรักษา พระภูมิและเจ้าที่แห่งนี้ บุพการี พ่อแม่พี่น้อง ปู่ย่าตายาย ญาติโก โหติกา ญาติสนิท มิตรสหาย ผู้ที่ร่วมทำงานการทั้งหลาย ตลอดจนผู้มีพระคุณและเจ้ากรรมนายเวร

ภูมิเทวดา รุกขเทวดา อารักษ์เทวดา อากาศเทวดา เทพเทวดา เจ้าที่เจ้าทาง เจ้าป่าเจ้าเขา วิญญาณเปรตวิญญาณผี วิญญาณสัมพเวสี สรรพสัตว์น้อยใหญ่ทั้งหลายทั้งปวง ผู้มีพระคุณต่อแผ่นดิน และสรรพสัตว์ที่เป็นอาหารแก่ข้าพเจ้านี้

ขอให้ท่านทั้งหลายได้โปรด งดโทษผ่อนผัน อโหสิกรรม ให้แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย นับจากบัดนี้เป็นต้นไปด้วยเถิด บุญกุศลใดๆ ที่ข้าพเจ้าทั้งหลาย ได้กระทำบำเพ็ญแล้วในคราวครั้งนี้ ขอผลบุญนี้ สำเร็จทุกท่านทุกผู้ทุกนาม ขอให้มีความสุข ให้มีความเจริญ โปรดรับคำขอขมากรรมจากข้าพเจ้าทั้งหลาย นับจากบัดนี้เป็นต้นไปด้วยเถิด

ด้วยกายก็ดี ด้วยวาจาก็ดี ด้วยใจก็ดี รู้เท่าถึงการก็ดี รู้เท่าไม่ถึงการก็ดี เจตนาก็ดี ไม่เจตนาก็ดี ที่ล่วงเกินต่อพระพุทธ…. ขอพระพุทธ ได้โปรดงดโทษผ่อนผัน อโหสิกรรม ให้แก่ข้าพเจ้าทั้งหลายนับจากบัดนี้เป็นต้นไปด้วยเถิด

ด้วยกายก็ดี ด้วยวาจาก็ดี ด้วยใจก็ดี รู้เท่าถึงการก็ดี รู้เท่าไม่ถึงการก็ดี เจตนาก็ดี ไม่เจตนาก็ดี ที่ล่วงเกินต่อพระธรรม…. ขอพระธรรม ได้โปรดงดโทษผ่อนผันอโหสิกรรม ให้แก่ข้าพเจ้าทั้งหลายนับจากบัดนี้เป็นต้นไปด้วยเถิด

ด้วยกายก็ดี ด้วยวาจาก็ดี ด้วยใจก็ดี เจตนาก็ดี ไม่เจตนาก็ดี สมควรก็ดี ไม่สมควรก็ดี ที่ล่วงเกินต่อพระอริยสงฆ์ทั้งหลาย…. ขอพระอริยสงฆ์ทั้งหลาย ได้โปรดงดโทษ ผ่อนผันอโหสิกรรม ให้แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย นับจากบัดนี้เป็นต้นไปด้วยเถิด

ด้วยกายก็ดี ด้วยวาจาก็ดี ด้วยใจก็ดี ที่ข้าพเจ้าทั้งหลาย ได้ล่วงเกินต่อครูบาอาจารย์ วิญญาณสรรพพสัตว์น้อยใหญ่ทั้งหลายทั้งปวง เทพเทวดา ญาติทั้งหลาย นับแต่ปฐมชาติ จนถึงปัจจุบัน ณ ชาตินี้ คำภาวนาใดๆ ที่สืบเนื่อง ที่ข้าพเจ้าทั้งหลาย เกี่ยวข้องอยู่ในวัฏฏะ ขอให้ข้าพเจ้าทั้งหลาย ลบคำภาวนานั้น ขอให้ท่านทั้งหลาย ได้โปรดงดโทษผ่อนผัน อโหสิกรรม ให้แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย นับจากบัดนี้เป็นต้นไปด้วยเทอญ

อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ ภะคะวา พุทธัง ภะคะวันตังอภิวาเทมิ
สวาขาโต ภะคะวะตาธัมโม ธัมมัง นะมัสสามิ
สุปฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ สังฆัง นะมามิ