พระเสตังคมณี

พระเสตังคมณี

248
0
แบ่งปัน

****** “พระเสตังคมณี” *****

พระเสตังคมณีนี่ เป็นพระแก้วขาว ที่ขาวใสและบริสุทธิ์

เป็นพระพุทธรูปที่ถือกันว่ามีความศักดิ์สิทธิ์ในหมู่ชนชาวไทย

เคยเป็นพระพุทธรูปประจำองค์ของพระนางจามเทวี ปฐมกษัตริย์ผู้ครองนครหิริภุญชัย

ปฐมวงค์กษัตริย์ ผู้สถาปนาอาณาจักรล้านนาไทย อย่างพระเจ้าเม็งราย ก็เทิดทูลเคารพบูชา

กษัตริย์ผู้ครองนครนับจากหิริภุญชัย ตลอดยุคไล่เรื่อยมาถึงนครเชียงใหม่ และปัจจุบัน

ต่างก็นับถือกันเป็นพระพุทธรูปประจำพระองค์ทั้งสิ้น

โบราณได้กล่าวเอาไว้ว่า เมื่อพระพุทธองค์ทรงปรินิพานไปได้ราว 700 ปี

ที่เมืองละโว้ พระยารามราชกับพระกัสสปะเถระ พระผู้ทรงคุณ ปราถนาจะสร้างพระแก้วแห่งอัญมณี

เมื่อได้สร้างและทำการแกะแล้วเสร็จ ก็ต้องอ้างเทวดาอย่างพระวิษณุกรรมเป็นผู้สร้างอีก

ชาวเมืองละโว้หรือลพบุรีเรานี่ ก็ได้มีพระแก้วขาวแกะจากอัญมณีไว้ให้กษัตริย์ได้ครอบครองตกลงมารุ่นสู่รุ่น

ภายหลังพระนางจามเทวีได้เสด็จไปครองเมืองหิริภุญชัย ทางตอนเหนือ

พระนางก็ได้ขอพระเสตังคมณี จากพระราชบิดาไปเป็นพระพุทธรูปประจำกายด้วย

พระแก้วขาวเสตังคมณี จึงได้เสด็จมายังหิริภุญชัยนคร พร้อมพระนางจามเทวี

ชาวเมืองหิริภุญชัย ได้นอบน้อมเคารพนับถือสืบๆ ต่อๆ กันมาอีกหลายราชวงค์กษัตรย์แห่งหิริภุญชัย

หลังจากพระนางจามเทวีสละราชสมบัติออกบวชตลอดชีวิตในบั้นปลายไปแล้ว

ต่อมาในสมัยของ พระยายีบาได้โดนเจ้าเมืองเมืองเชียงแสน หรือเจ้าครองนครเงินยวง ได้ยกกองทัพเข้ามาตีเมืองหิริภุญชัยแตกกระจาย

กษัตริย์ผู้มีชัยในครั้งนั้น นามว่า พระยาเม็งราย

ราวปี 1824 เมืองหิริภุญชัยก็วอดวาย แตกพ่าย ด้วยน้ำมือของเจ้าครองนครเชียงแสนผู้นี้

เจ้าพระยาเม็งรายได้อัญเชิญพระแก้วขาว เสตังคมณีมาเป็นพระพุทธรูปประจำพระองค์

ต่อมาเมื่อได้ทรงสร้างนครเชียงใหม่เป็นราชธานีเมื่อปี 1839

พระองค์ก็อัญเชิญพระแก้วขาว มาประดิษฐานในพระราชวังตลอดชีวิตรัชกาลของพระองค์

ทุกครั้งที่ออกศึก พระองค์ก็อัญเชิญพระแก้วขาวเสตังคมณี ติดตัวประจำกาย ในการศึกเพื่อปกป้องคุ้มภัยทุกครั้ง

จึงนับได้ว่า พระเสตังคมณี เป็นพระพุทธรูปที่ปกป้องป้องกันภัยให้แก่ผู้ที่มีบารมี และครอบครองพระพุทธรูป

ต่อมาในสมัยพระเจ้าติโลกราช รัชกาลที่ 11 แห่งราชวงค์เม็งราย

ได้สร้างหอพระแก้วมรกตและพระแก้วขาวเสตังคมณีไว้ในพระอารามราชกุฏาคารเจดีย์

เป็นมหาเจดีย์หลวงในยุคนั้น ที่ได้เก็บพระพุทธรูปที่สำคัญหลายๆ พระองค์ ของผืนแผ่นฟ้าเมืองไทย

พระแก้วขาวเสตังคมณีนั้น เป็นควอตซ์บริสุทธิ์ ที่มีความใสขาว

ปัจจุบันประดิษฐานอยู่ที่เมืองเชียงใหม่

ข้าเองก็ได้สร้างพระแก้วขาวที่บริสุทธิ์เพื่อถวายมอบไว้แก่แผ่นดินมากมาย

เราสร้างเราทำถวายไว้ เป็นมรดกมูลค่าของแผ่นดิน โดยไม่รับผลตอบแทนใดๆ

พระพุทธะบุญญพลังที่พวกเราร่วมสร้างกันนี้

เราไม่มีเครื่องมืออะไรใดๆ ในการสร้างมากมายนักหรอก

เราสร้างด้วยมือและแรงศรัทธาด้วยสองมือเรา

เราสร้างกันเสร็จทุกวัน

เราภูมิใจที่ได้มาร่วมกันสร้าง

และเป็นการสร้างด้วยน้ำพักน้ำแรงแห่งพวกเราเอง

ต่อไป…พระพุทธะบุญญพลัง จะเป็นที่ประดิษฐานของพระเสตังค์คมณี

และรัตนชาติแห่งอัญมณีมากมาย ที่เราจะมอบถวายไว้ ต่อแผ่นดิน

เราภูมิใจที่ได้ทำ ท่านละ…ภูมิใจที่จะได้ร่วมตอบแทนคุณแผ่นดินกับเราไหม…!!

ขอสาธุคุณแก่ผู้ที่ประมูลองค์พระได้ ขอสาธุคุณ..!!

พระธรรมเทศนา ณ วันที่ 25 กรกฎาคม 2559 โดย พระอาจารย์ธรรมกะ บุญญพลัง ณ พุทธอุทยานบุญญพลัง จ.กาญจนบุรี