รู้จักหลักวิถีของชีวิต

รู้จักหลักวิถีของชีวิต

148
0
แบ่งปัน

*** “รู้จักหลักวิถีของชีวิต” ***

ขอสาธุคุณยามเช้า

ชีวิตคนเรานั้นต่างมีความยึดนั่นยึดนี่ด้วยความหลง

เรียกว่าหลงเอาเข้าหลงเอาออก

ถูกใจก็เอาเข้า ไม่ถูกใจก็เอาออก เอาตัวตนตัดสินผ่านผัสสะทาง ตา หู ลิ้น ฯ นี่เรียก..อุปาทานแห่งตัณหา

อุปาทานนี่อาศัยตัณหาเกิด มันเกิดมาตั้งแต่เรายังไม่เกิดโน่นแหละ

เพียงแต่มันยังเป็นแค่เมล็ดพันธุ์ทางจิตวิญญานน่ะ

เมื่อได้รูปอันเป็นร่องสวนดินดี อุปาทานก็เข้าไปเจริญงอกงามปรุงแต่งตัณหา

ที่อาศัยความรู้สึกที่ผัสสะจากอายตนะ คือตา หู ลิ้น จมูก กาย ใจ เรานี่แหละ

ผัสสะแล้วปรุงแต่งมาเป็นความรู้สึก พอรู้สึก ตัณหาก็เลยเกิด

พอตัณหาเกิด อุปาทานก็เข้าไปปรุงแต่งตัณหา

ภพชาติมันจึงเกิดขึ้นมาได้ นี่..เราห้ามมันไม่ได้ มันเป็นของมันอย่างนี้

มันก็เหมือนกับทะเล เมื่อมีทะเล เกลียวคลื่นก็ย่อมมี

เราห้ามคลื่นไม่ให้ผุดออกมาจากทะเลไม่ได้

แต่เราห้ามใจเราไม่ให้เข้าไปเป็นเจ้าของเกลียวคลื่นนั้นได้

ด้วยการเข้าใจมัน ว่ามันเป็นของมันเช่นนั้นตามเหตุปัจจัย

ในตัณหา ก็แยกแยะออกไปอีกมากมาย ในความละเอียดของมัน ตัณหานี้มันปรุงแต่งความรู้สึก

เราแค่อาศัยหลักมันในการพิจารณาว่า ความรู้สึกเกิด ตัณหาก็เข้าไปปรุงแต่งและครอบงำความรู้สึก

ตรงนี้มันเป็นอุปาทาน ไม่ใช่เราเป็นหรอกนะ เรานั้นไม่มีในตัณหา

เรานั้นแค่หลงเข้าไปคล้อยตามในอาการแห่งตัณหาน่ะ มันละเอียดไปสำหรับคนตาถั่วๆด้วย

เมื่อเวทนาเกิด เวทนาก็คือความรู้สึกที่ผ่านทาง ตา หู ลิ้น ฯ

ความอยาก ไม่อยาก เฉยๆ มันก็เกิดแหละ เหล่านี้เรียกว่าตัณหาทั้งสิ้น

เราทุกข์เพราะเราไม่เข้าใจว่า ทุกข์ทั้งหลาย มันเป็นนิยามแห่งความไม่ชอบใจของตัวเรา

เมื่อไม่ชอบใจ มันก็ปฏิเสธและผลักไสออกไป

หากชอบใจ มันก็ดึงเข้าหานำมาสู่ใจตน

ทั้งหมดนี้เป็นอาการหลง เรียกว่า หลงเอาเข้าหลงเอาออก เหตุเกิดจากตัณหาที่ยึดมั่นด้วยอุปาทานน่ะท่าน

ท่านจึงให้หัดการฝึกพิจารณา เริ่มโดยการทำสมาธิ เพ่งกาย เพื่อให้เห็นความรู้สึกนั้น ที่ผ่านทาง ตา หู ลิ้น ฯ

คนที่พิจารณากายอยู่เนืองๆ ก็จะมองเห็นเวทนาเหล่านี้ชัด เพราะเวทนาอาศัยกายเกิด

เมื่อเห็นเวทนาก็ย่อมมองเห็นสังขารที่มาปรุงแต่งจิต

เมื่อเห็นสังขารปรุงแต่จิตก็จะเห็นธรรมชาติแห่งเหตุปัจจัยที่มาปรุงแต่สังขาร

นี่..ผู้เห็นธรรมและเลือกได้ ว่าเราจะอยู่อย่างไรกับมัน เมื่อมีชีวิตเกิดมาอย่างฉลาดในความเป็นมนุษย์.

ขอสาธุคุณยามเช้า

พระธรรมเทศนา โดยพระอาจารย์ธรรมกะ บุญญพลัง

วันที่ 10 มีนาคม 2563