มนุษย์ที่เข้าถึงความเป็นมนุษย์

มนุษย์ที่เข้าถึงความเป็นมนุษย์

182
0
แบ่งปัน

*** “มนุษย์ที่เข้าถึงความเป็นมนุษย์” ***

ผมเคยฟังว่า ” พระอาจารย์กล่าวว่า คนเรานั้นเข้าไม่ถึงความเป็นมนุษย์ที่แท้จริง ”

โปรดขยายความตรงนี้หน่อยได้ไหม ผมเองก็เป็นมนุษย์คนหนึ่ง..

…..มนุษย์คือสัตว์ที่สามารถเข้าถึงและออกพ้นจากทุกข์ได้ตามความเป็นจริง แตกต่างออกไปจากสัตว์ทั้งหลาย

แต่เราเองนั้น เข้าไม่ถึงความเป็นมนุษย์ เรายึดสมมุติที่มนุษย์สร้างขึ้นมาซะ

ความเป็นมนุษย์ที่อิสระและรู้เห็นตรงตามความเป็นจริง มันเลยถูกบิดเบือนด้วยภาวะอัตตา ที่เป็นสมมุติ

ที่มนุษย์สร้างและยึดมั่นไว้ จนออกจากอัตตาที่ตนสร้างไปสู่ความเป็นจริงไม่ได้

ทั้งๆที่ ความเป็นจริง มนุษย์สามารถเข้าถึงความเป็นจริงได้ทุกคน ที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์

ชาวพุทธเองนั้น เรียนรู้และชี้เรื่องอัตตา แต่ชาวพุทธส่วนใหญ่ ไม่เข้าใจเรื่องอัตตา

การรู้เรื่องอัตตา เป็นการรู้แบบมุมแคบๆ ไม่กว้างขวางพอที่จะเข้าไปถึงความเป็นมนุษย์

พระโสดาบัน เป็นลักษณะของมนุษย์ ที่เข้าถึงความเป็นมนุษย์เบื้องต้นได้ โดยการลดสักกายทิฏฐิ

สักกายทิฏฐิก็คือ อัตตา อัตตาก็คือ สิ่งที่สมมุติขึ้นมา ใช้แทนตัวตน สัตว์ วัตถุ สิ่งของ สรรพสิ่ง เพื่อแทนค่าทำความเข้าใจ

ผู้ที่เข้าใจในเรื่องอัตตา ก็มักจะเป็นผู้เข้าถึง ทาน ศีล สมาธิ เกิดปัญญา ลดอัตตาตน

มีความยึดมั่นถือมั่นในอัตตาน้อยลง เข้าใจเขาเข้าใจเรา มองเห็นโลกตามความเป็นจริงมากขึ้น

จนคลายความสงสัย ในเรื่องของอัตตาต่างๆของบุคคลที่ดูขัดแย้งกับอัตตาเรา

มนุษย์ที่ลดอัตตาตน ตามความเป็นจริงด้วยปัญญา ก็จะเป็นการลด สักกายทิฏฐิ

เมื่อลดสักกายทิฏฐิ ก็จะคลายความสงสัยในอัตตาผู้อื่น

เมื่อคลายความสงสัย ก็จะคลายความยึดมั่นถือมั่นในอัตตาตน ที่เห็นว่า ตนเองถูกต้องแต่ฝ่ายเดียว

นี่แหละ..มนุษย์ที่เข้าถึงความเป็นมนุษย์เบื้องต้น ท่านเรียกว่า พระโสดาบัน..!!

พระธรรมเทศนา วันที่ 5 พฤศจิกายน 2562

โดยพระอาจารย์ธรรมกะ บุญญพลัง