ธรรมแห่งเหตุปัจจัยเกิด

ธรรมแห่งเหตุปัจจัยเกิด

286
0
แบ่งปัน

***** “ธรรมแห่งเหตุปัจจัยเกิด” *****

อันธรรมนั้น ย่อมขยายออกมาจากความเข้าใจ

ความเข้าใจเกิดจากประสพการณ์

ประสพการณ์เกิดจากการปฏิบัติ

การปฏิบัติ เกิดจาก อิธิบาทสี่

อิธิบาทสี่ เกิดจากบารมี คือกำลังใจ

กำลังใจเกิดจาก การมีสัจจะ

สัจจะเกิดจาก การข่มใจ

การข่มใจเกิดจาก ความวิริยะ

วิริยะเกิดจาก ปัญญา

ปัญญาเกิดจาก การตรึกที่จะออกจากกามทั้งหลาย

การตรึกเกิดจาก การมีศีล

ศีลเกิดจาก ทาน

ทานเกิดจาก พรหมวิหารสี่

พรหมวิหารสี่เกิดจาก สติ

สติเกิดจาก การโยนิโส

โยนิโสเกิดจาก ศรัทธา

ศรัทธาเกิดจาก การได้รับฟังธรรมจากสัตบุรุษ

ธรรมทั้งหลาย เกิดจากใจและประสพการณ์ที่เรียกว่า สัตบุรุษ

พระพุทธองค์ เป็นสัตบุรุษของเราเป็นบุรุษแรก ที่เราทั้งหลาย ได้เดินตามทางแห่งการชี้แนะ..!!

พระธรรมเทศนา โดยพระอาจารย์ ธรรมกะ บุญญพลัง วันที่ 21 สิงหาคม 2559