สงสัยวันมาฆะบูชาว่าเป็นปาฏิหาริย์

สงสัยวันมาฆะบูชาว่าเป็นปาฏิหาริย์

821
0
แบ่งปัน

***** สงสัยวันมาฆะบูชาว่าเป็นปาฏิหาริย์ *****

>> ลูกศิษย์ : คิดง่ายๆๆ พระพุทธองค์ทรงมีสัมมาสัมโพธิญาณ เปรียบเสมือนเครื่องส่งสัญญาณ สัญญาณนั่นส่งไปแล้วด้วยความถี่ที่ต้องการให้เครื่องรับแบบนี้รับรู้เท่านั้น

ก็จะส่งสัญญาณแบบนึง เพราะทุกเช้าพระพุทธองค์ทรงแผ่พระพุทธญาณเพื่อสำรวจว่า ใครที่พระองค์จะทรงช่วยเหลือให้หลุดพ้นได้ ฉะนั้นไม่ใช่เรื่องยากเย็นที่พระองค์ทรงเรียกพระอรหันต์ที่พระองค์ทรงผนวชมารวมกัน

<< พระอาจารย์ : ก็วันนี้ เป็นวันที่ท่านบอกแล้วว่า พระสงฆ์ท่านมาประชุมกันโดยมิได้นัดหมาย

หากพระพุทธองค์ทรงนัดหมายอย่างคุณว่า ก็แสดงว่า วันนี้เป็นวันนัดหมายจากพระพุทธองค์ซิ ไม่ใช่เหล่าสงฆ์มาประชุมกันโดยมิได้นัดหมาย ตามที่เราเข้าใจ

คิตตี้ ก็คิดไปได้นะคิดตี้ เรื่องนี้ ผมไม่ได้ โม้เอามั่วๆ นะครับ เดี๋ยวมันจะเป็นบาปเป็นกรรม ต่อชาวพุทธศาสนา

สมันหนึ่ง ผมได้คุยกับ ดร. อรชุน ซึ่งท่านเป็นผู้นำ ทางลัทธิฮินดู ท่าน ดร. อรชุน ท่านได้กล่าวถึงวันครูหรือวัน ที่เหล่า สานุศิษย์ ทางศาสนาพราหมณ์ ที่เขาจะมารวมตัวกัน

เพื่อกราบสักการะ นอบน้อมต่อครูบาอาจารย์กัน ในวันนี้ ทางพาราณสี จะพลุกพล่านไปด้วยผู้คน ที่เขามากราบสักการะครู และพิธีกรรม

การพร้อมใจกัน เข้ามากราบนอบน้อมต่อครู หรือผู้นำทางลัทธิ พวกเขาปฏิบัติกันมาเช่นนี้ ตามคำบันทึก ก็มีเวลายาวนานมากว่า 4,000 ปี

และวันนี้ ก็ตรงกับ วันมาฆะบูชาของชาวพุทธเรา ซึ่งเป็นวันจาตุรงค์สันนิบาต คือเหล่าพระสงฆ์มาประชุมพร้อมเพรียงกันโดยมิได้นัดหมาย

ที่ท่านมากันมิได้นัดหมาย ก็เพราะ พระสงฆ์เหล่านี้ ต่างก็เป็นผู้เคยนับถือพราหมณ์กันมาแต่เดิมทั้งสิ้น ท่านมากัน เพราะเป็นความเคยชินแห่งวัน ที่ตั้งเป็นสัญญาใจเป็นหลัก

เหมือนวัน ปีใหม่เรา ตรุษจีนเรา สงกรานต์ อะไรอย่างนี้ และพวกเราก็กลับมาหาพ่อแม่ญาติมิตรกัน เป็นเรื่องปกติใจ

พุทธเรา มักจะโดนครอบงำด้วยอะไรที่ ปาฏิหาริย์ นี่เป็นเรื่องแห่งความบ้า เป็นความงมงาย ขัดแย้งกับคำว่า พุทธ

เพราะคำว่าพุทธ คือ ปัญญา แจ่มแจ้ง ตรงตามความเป็นจริง ไม่ใช่ งมงาย และอธิบายหรือพูดโดยไม่มีเหตุและผล มารองรับ

ที่ผมแสดงมานี้ ก็เพื่อให้เห็นว่า จริงๆ มันไม่ได้เป็นปาฏิหาริ์ อย่างที่คนโบราณเขาคาดคิดกัน มันเป็นเรื่องธรรมดา ที่เขาประพฤติปฏิบัติกันมา ก่อนเกิด ศาสนาพุทธของเราเสียอีก

พระพุทธองค์ ทรงสรรเสริญ ปาฏิหาริย์แห่งธรรม ไม่ได้ทรงสรรเสริญ ปาฏิหาริย์แห่งฤทธิ์

ผลที่แสดง ทั้งธรรมและ เหตุที่ชี้ ไม่ได้เป็นการอวดภูมิกับคิตตี้

เราพูดไปตามเหตุตามผล และตามความเป็นจริง และที่สำคัญ ผลแห่งธรรมมันแสดงตัวอยู่ และผมเอง ไม่เคยไปว่าใคร ทั้งๆ ที่เราไม่เคยรู้จักกัน

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2557 โดย พระอาจารย์ธรรมกะ บุญญพลัง