ปฏิจจสมุปบาทและตถาตา

ปฏิจจสมุปบาทและตถาตา

1523
0
แบ่งปัน

คำถาม : ท่านอาจารย์ครับ การเข้าถึงตถาตา ทำไมมันคล้ายกับปฏิจจสมุปบาทจังครับ มันคล้ายกับสิ่งที่โลกสมมุติ ชี้แจงที่จารย์ คล้ายกันมาก มันเห็นกระบวนการเชื่อมโยง

พระอาจารย์ : ปฏิจสมุปบาทนี่ มันเป็นกลไกอาการของอวิชา ที่เรามองเห็นด้วยปัญญา ที่สาวเหตุสาวผลสอดส่งลงไป ไม่ใช่การท่องจำอย่างบางสำนักคิดเอา

ส่วนตถาตานี่ มันเห็นความเป็นธรรมดาของสรรพสิ่ง ว่ามันเป็นของมันเช่นนั้นเป็นธรรมดา

สรรพสิ่งล้วนอาศัยเหตุปัจจัยเกิด

การอาศัยเหตุปัจจัยเกิด เรียกว่า อิทัปปัจจยตา

อิทัปปัจจยตา คล้องต่อเป็นห่วงโซ่ครบกาล

อาการภาวะเช่นนี้ เรียกว่า ปฏิจจสมุปบาท

อาศัยการเห็นชัดเช่นนี้ โดยรอบแห่งปัญญา ตรงตามความเป็นจริง

เราเรียกว่า ผู้มองเห็นตรงตามความเป็นจริงแห่งความเป็นธรรมดา

ผู้มองเห็นความเป็นจริงแห่งความเป็นธรรมดา

เรียกว่า ผู้มองเห็นความเป็นตถาตา

บุรุษผู้มองเห็นความเป็นตถาตาคนแรก ท่านเรียกสรรพนามว่า ตถาคต

” ผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเรา ” คือผู้เห็นความเป็น ตถาตา

เรานี้ คือ ตถาคต

ตถาคต เป็นนามแห่งพระพุทธชินสีห์เจ้า ที่ทรงมองเห็นความเป็นตถาตา พระองค์แรก

ตถาตา..เป็นการมองเห็นธรรมดา ดั่งที่พระตถาคตเจ้า ท่านได้มองเห็น

ผู้ใดเห็นธรรม ผู้นั้นมองเห็นตถาตา….

นี่..เป็นความจริงที่ไม่ควรใช้คำว่า เรา อันเป็น ” ตถาคต”

ตถาตานั้น เป็นคำความหมายของผู้เห็นธรรม อันเป็นความจริงทั้งหมด ว่าสรรพสิ่งมันเป็นของมันเช่นนั้นเอง

ปฏิจจสมุปบาท เป็นวงล้อเหตุและผลของสรรพสิ่งที่ว่ากันตามกาล

ปฏิจจสมุปบาทนี่ มันกว้าง ลึก และและแทรกซึมลงไปในทุกธรรมชาติ

ไม่ใช่ท่องคำภาษาปฏิจจสมุปบาทได้แจ้วๆแล้วเป็นผู้รู้ ปฏิจจสมุปบาท

นั่นมันรู้อย่างพระอานนท์รู้ก่อนบรรลุมรรคผล

ปฎิจจสมุปบาท เราหยั่งลงไปได้ไม่เท่ากัน ของแต่ละบุคคล ที่สร้างสมปัญญากันมา

วาสนาวิสัยพระพุทธภูมิก็อย่าง สาวกภูมิก็อย่าง ผู้ติดตามก็อย่าง ทั่วๆไปก็อย่าง

การสอดส่งลงไปถึงปฏิจจสมุปบาทนั้น ไม่หมือนกัน

พวกเรามันปฏิจจสมุปบาทและตถาตา ตามตำราเขาแปล

ท่องแม่งยันตะพึด แล้วแหกปากประกาศใครๆว่า รู้ธรรมรู้ปฏิจจสมุปบาท

นี่.รู้อย่างโง่หลาย คับแคบไปด้วยรู้แบบอัตตาและตัวตนวิเคาระห์จดจำเอา…

พระธรรมเทศนาตอนเที่ยง ณ.วันที่ 17 ส.ค. 2558 จากคอมเม้นท์ บทธรรมเรื่อง ..หยุดเสือกก็มองเห็นตถาตา.. โดย พระอาจารย์ ธรรมกะ บุญญพลัง