อาหารที่ไม่ใช่สมมุติอาหาร

อาหารที่ไม่ใช่สมมุติอาหาร

613
0
แบ่งปัน

นอกจากอาหารทางรูปแล้ว ก็ยังมี อาหารทาง สัญญาและสังขาร ที่เราไม่รู้อีก จะขยายตรงนี้ออกไปอีกหน่อย แต่มันเป็นเรื่องวิปัสสนาญาน เราเอาสมมุติโลกไปตีความ มันก็อาจ งงๆหน่อย

คำถาม : หากจะดับสัญญา ก็ต้องดับอาหาร หากจะดับอาหาร ก็ต้องไปดับกรรม หลวงตาขยายตรงนี้หน่อยค่ะ

พระอาจารย์ : เรื่องอาหารแห่งสัญญาและอาหารแห่งสังขารนี่ มันเป็นกระบวนการที่ซ้อนกาล

หมายถึงมันปรุงมาสำเร็จเรียบร้อยแล้ว มันจึงจะเป็นเสบียงแห่งกองสัญญาได้

อย่างเช่น โต๊ะ

เมื่อตาเห็นโต๊ะ ตรงนี้มันเป็นสิ่งหนึ่งที่ยังไม่ใช่โต๊ะ

ต่อเมื่อเกิดการปรุงเปรียบเทียบความทรงจำในสัญญาเทียบเคียงปรุงแต่งออกมาแล้ว

วิญญาณยืนยันในโปรแกรมที่เทียบเคียงและปรุงแต่งออกมาแล้ว

ความเข้าใจในยืนยันว่านี่คือโต๊ะ มันจึงเกิดขึ้นมา

เพียงแต่กระบวนการนี้มันไวมาก เป็นแค่ชั่วขณะจิต

ในขณะจิตนี้ มี ผัสสะ เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ จึงมาเป็นโต๊ะที่เรียกว่า เวทนาทางรูป เป็นอัตตาชื่อเรียกสมมุติอย่างหนึ่ง

ในเวทนาทางรูป มันมี ชาติ ภพ อุปาทาน ตัณหา ออกมาเป็นชาติที่เป็นภพ อุปาทาน ตัณหา ที่ออกมาเป็นสมมุติแห่งเวทนา

นี่..กระบวนการเหล่านี้ เรียกว่า เป็นอาหารหล่อเลี้ยงให้ สัญญาและสังขาร มันมีพื้นที่ยืนในวัฏฏะที่เวียนวนอยู่นี้

หากจะดับสัญญาและสังขาร ท่านจึงให้ไปดับที่อาหารของมัน

อาหารคือ กระบวนการทั้งหลายที่เป็นสมมุติอัตตา ที่ชาติเก็บมาแล้วในภวังค์จิต

มันเป็นเสบียงหล่อเลี้ยง ให้เกิดสัญญาและสังขาร

อาหารทั้งหลายเหล่านี้ อาศัยกรรมในการให้กำเนิด

หากจะดับอาหารเพื่อให้สัญญาและสังขารดับ เราต้องไปดับที่กรรม

เพราะกรรมคือตัวเกิด เป็นแดนกำเนิดทำให้เกิดอาหารมาเป็นสัญญาและสังขาร

กรรมคือการกระทำทั้งมวลที่มีเหตุมาจาก ตัณหาที่ผุดขึ้นมาไม่รู้จักจบแห่งกองสังขารนี้

หากจะดับอาหารก็ให้มาดับกรรม

แต่จะดับกรรม ต้องไปดับที่เหตุของมันคือตัณหา

การจะดับตัณหา เราก็ต้องไปดับที่ อวิชชา

เพราะอวิชชา มันเป็นต้นเหตุของตัณหา

หากดับอวิชชาได้ ตัณหาก็จะดับ

ตัณหาดับ การกระทำทั้งหลายอันเป็นกรรมก็จะดับ

กรรมดับ อาหารที่หล่อเลี้ยงสัญญาและสังขารก็จะดับ

อาหารดับ สัญญาและสังขารก็จะดับสิ้นเชื้อ

นี่….เป็นวงล้อแห่งปฏิจจสมุปบาทของสัญญาและสังขาร

วงล้อนี้ ไม่มีตัวกูเข้าไปเป็นเจ้าของตัวตน

เพราะมันเป็นแค่การวินิจฉัยสาวผลลึกลงไป ในวิปัสนาญาน ของกองสังขารและสัญญาแห่งกฏ อิทัปปัจจยตา

จากการสาวผลไปหาเหตุ และย้อนกาลจากเหตุไปสู่ผล ในกองรูปนามแห่งสังขารและสัญญา

มันจึงยากที่เราจะเข้าไปทำความเข้าใจกับมัน

และการดับแห่งอวิชชา ในวงล้อของวัฏฏะแห่งสัญญาและสังขาร

มีขายอยู่ที่บุญญพลังนี้เท่านั้น

ขายไม่แพง แต่ไม่ยอมให้ใครมากดราคาอย่างเด็ดขาด

ชาวสวนอย่างข้า ลงมือปลูกขึ้นมาตามคำชี้แห่งพระพุทธชีนสีห์

มีหรือ ที่จะไม่รู้จักพืชพันธุ์แห่งต้นธรรมแห่งกองนามขันธ์

เพราะนี่เป็นแค่ต้นกล้าที่เป็นเพียงแค่หน่อ

อยากได้ผลก็ต้องมานำหน่อไปปลูกกันเอง

ไม่มีหน่อแห่งธรรมแจกในเฟสเว้ย

พระธรรมเทศนา จากบทธรรม เรื่อง ” สิ่งที่มี มันอาศัยเหตุ ” ณ วันที่ 9 เมษายน 2558 โดย พระอาจารย์ธรรมกะ บุญญพลัง