ชีวิตอยู่ที่เราเข้าใจธรรมดา

ชีวิตอยู่ที่เราเข้าใจธรรมดา [แปล 3 ภาษา]

91
0
แบ่งปัน

ชีวิตอยู่ที่เราเข้าใจธรรมดา

บางอย่าง.. มันจบไปแล้ว ปล่อยๆ มันไปเถอะ..!!!

บางอย่าง.. มันยังมาไม่ถึง ปล่อยๆ มันไว้ก่อนยังไม่ถึงเวลา..

บางอย่าง.. แม้เผชิญกับใจอยู่ เรียนรู้สิ่งเผชิญนี้ไว้เป็นครู

อย่าไปทุกข์ตามกระแสแห่งผัสสะเลย ทุกข์แค่ไหน ไม่นานมันก็ผ่าน……

มีแต่ใจเรานี้ ไม่ยอมวางและข้ามผ่านกองทุกข์นั้น

ลองมองความจริงแห่งชีวิตซิที่ทุกข์เจียนตาย กลายมาเป็นไฟทำร้ายใจ มันเป็นแค่อดีตที่จบไปแล้วและเป็นแค่อากาศอนาคตที่ยังมาไม่ถึง เรามองรอบข้างรอบตัวเราซิ…..

อะไรบ้างที่มาทำลายเรายามเราเศร้าหมอง..ไม่มีเลย..ไม่มีเลย..ที่เศร้าหมองและทุกข์ใจ มันเกิดจากเจ้าของใจไปยึดเอาอดีตที่จบไปแล้ว และเอาไฟแห่งอนาคตที่ยังมาไม่ถึง มาเผาใจเจ้าของกันทั้งนั้น

นี่..คือความจริงที่เป็นสัจจธรรม ที่เราทั้งหลาย มองข้ามความจริง ที่ปรากฏอยู่กันไปเอง
ข้านี้.. ขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่าน    ก้าวข้ามกองทุกข์ทั้งปวง

 

Life means understanding normality!

When something is over … let it go!

If something isn’t now…don’t worry about it!

If something is on your mind, learn from it and take it as a valuable lesson.

Do not sink into suffering, it will be over soon anyway.

We suffer like in fire because we hold things in our hearts tightly.

It is already the past or the empty air of the future, it has not happened yet!

Let’s look at the reality of life, what makes us suffer, nothing!!!

The pain and suffering only come from our heart itself.

That is the truth of the Dharma, that we overlook!

Leben heißt die Normalität zu verstehen !

wenn etwas …vorbei ist lass es los !

wenn etwas…noch nicht an der Zeit ist sorge dich nicht darum !

wenn du etwas auf dem Herzen hast  lerne davon und nimm es als wertvolle Lektion

Versinke nicht im Leid, es ist sowieso bald vorbei. Wir leiden wie im Feuer, weil wir die Dinge im Herzen fest  halten. Obwohl es doch schon Vergangenheit ist oder die leere Luft der Zukunft, es ist noch nicht passiert! Schauen wir uns mal die Realität des Lebens an, was uns leiden lässt, nichts!!!

Der Schmerz und das Leiden kommen nur von unserem Herzen selbst.  Das ist die Wahrheit des Dharmas, die wir übersehen! Ich wünsche euch den Mut, um die Leiden durchzustehen.

Zitat von “ Dhammaka“

Vom Waldmönch … zu  “Dhammaka”  und Muttothai – Dharma